ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայտարարվում է մրցույթ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի միջն. դպրոցի նախակրթարանի դաստիարակի թափուր տեղի համար: Վարձատրությունը կտրվի համաձայն տարիֆիկացիայի ժամաքանակի:

            Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր (հանրակրթական առարկայական ուսումնական ծրագրերին համապատասխան) և հարցազրույց (մանկավարժական մասնագիտական գործնական հմտություններ):

            Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում.

            1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (ձև 1),

            2. Բարձրագույն կրթության մանկավարժության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) կամ վերջին 10 տարվա ընթացքում մանկավարժական կամ ուսուցչական գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժը հաստատող քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,

            3. Անձնագրի պատճեն,

            4. Ինքնակենսագրություն (ձև 4),

            5. Թափուր աշխատատեղ զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

            6. Մեկ լուսանկար 3×4 չափի,

            7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունք,

            8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Մրցույթը տեղի կունենա 2013թ. սեպտեմբերի 10-ին` ժամը 14-00-ին, Չիվայի միջն. դպրոցում:

       Մրցույթի հավակնորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2013թ. օգոստոսի 7-ից մինչև 2013թ. սեպտեմբերի 6-ը  ներառյալ, Չիվայի միջն. դպրոցում, ամեն օր` ժամը 09:00-13:00, բացի շաբաթ և կիրակի ու տոնական օրերից:

            Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

            Տեղեկությունների համար զանգահարել` 093-56-54-40 հեռախոսահամարով:

Դպրոցի տնօրինություն

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s